Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev


 

S sklenitvijo Življenjskega zavarovanja kreditojemalcev zaščitite svoje bližnje z zavarovalno vsoto za primer smrti in sebe z dodatnimi zavarovanji, saj se v primeru najhujšega kredit poplača iz sklenjenega zavarovanja.


Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev se sklene v kombinaciji z najemom kredita pri banki.

 

Zavarovalna doba se ujema z dobo najema kredita in znaša 2 do 30 let pri enkratnem plačilu premije oz. 5 do 30 let v primeru obročnega plačevanja premije. Zavarovalna vsota se določi tako, da je enaka znesku najetega kredita ali višja od njega.

Zavarovanje lahko sklenete na bankah, pri katerih najemate kredit:

S predčasnim poplačilom kredita se zavarovanje ne prekine.

Ugodna enkratna ali obročna premija

Zavarovalno premijo lahko plačujete obročno ali jo plačate v enkratnem znesku. Prednosti:

  • Obročne premije se plačujejo le 2/3 zavarovalne dobe.
  • Enkratna premija je nižja od vsote obročnih plačil.

Najnižja mesečna premija znaša 4 EUR, najnižja enkratna premija pa 150 EUR.

Zavarovalec in zavarovana oseba

Zavarovanje sklene kreditojemalec, ki je s tem v vlogi zavarovalca.
Kot tak določi:

  • višino zavarovalne vsote,
  • upravičenca iz zavarovanja ter
  • zavarovano osebo oziroma dve.

Zavarovana oseba je lahko kreditojemalec ali druga oseba, ki ustreza starostnim omejitvam za sklenitev Življenjskega zavarovanja kreditojemalcev. Zavarovana oseba se mora strinjati s sklenitvijo zavarovanja.

i.triglav

Podatke s svoje police, stanje in gibanje sredstev, vplačane premije in drugo lahko pregledujete v spletni poslovalnici i.triglav, do katere dostopate prek http://i.triglav.si.

 

Zavarovanje Padajoča zavarovalna vsota Izplačila Povzetek Prednosti

Osnovno zavarovanje

Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti, ki je enaka znesku najetega kredita ali višja od njega. V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja se zavarovalna vsota najprej nameni odplačilu kredita, morebitna razlika do višine zavarovalne vsote se izplača upravičencu.

Dodatna zavarovanja

Osnovnemu zavarovanju za primer smrti lahko priključite Dodatno zavarovanje nezgodne invalidnosti in/ali Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni. Zavarovalnica tako izplača zavarovalno vsoto tudi v primerih, ki jih krijeta dodatni zavarovanji.

Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni

Krije prvi pojav ene od naslednjih trinajstih bolezni: srčni infarkt, rak, možganska kap, ledvična odpoved, presaditev glavnih organov, paraliza, multipla skleroza, Alzheimerjeva bolezen (pred starostjo 60 let), Parkinsonova bolezen (pred starostjo 60 let), popolna in trajna odvisnost od tuje pomoči (pred starostjo 55 let), zamenjava srčnih zaklopk, operacija koronarne arterije ter operacija zaradi bolezni aorte.

Dodatno zavarovanje nezgodne invalidnosti

Krije nastanek 50- in več odstotne trajne invalidnosti kot posledice nezgode.

Zavarovalno jamstvo osnovnega in dodatnih zavarovanj se vedno začne prvega v mesecu. Pri tem se jamstvo za kritje kritičnih bolezni prične šest mesecev po začetku jamstva osnovnega zavarovanja.

 

Padajoča zavarovalna vsota

Ob sklenitvi zavarovanja se višina zavarovalne vsote za primer smrti določi tako, da ni nižja od zneska najetega kredita, in se zastavi v korist kreditodajalca do višine neodplačanega dolga. Zavarovalna vsota se letno znižuje, podobno kot se niža neodplačani del kredita, in je ob koncu zavarovalne dobe enaka nič. 


Vsakoletne spremenjene višine zavarovalne vsote bodo navedene na vaši zavarovalni polici. Pri postopnem letnem nižanju zavarovalnih vsot upoštevamo vračunano letno obrestno mero, dogovorjeno ob sklenitvi zavarovanja (4, 6 ali 8 %).


Če se zavarovani osebi pripeti zavarovalni dogodek, se zavarovalna vsota najprej nameni odplačilu kredita.

Izplačila iz osnovnega zavarovanja

V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja se zavarovalna vsota v obliki enkratnega izplačila najprej nameni kreditodajalcu za odplačilo kredita, morebitna razlika do višine zavarovalne vsote se izplača upravičencu. Zavarovanje v tem primeru preneha.

Izplačila iz dodatnih zavarovanj

Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni: Pri prvem pojavu kritične bolezni pri zavarovani osebi zavarovalnica kreditodajalcu izplača zavarovalno vsoto osnovnega zavarovanja do višine neodplačanega kredita. Morebitno razliko zavarovalne vsote zavarovalnica izplača upravičencu za primer kritičnih bolezni.

Dodatno zavarovanje nezgodne invalidnosti: V primeru nastanka 50- in več odstotne trajne invalidnosti kot posledice nezgode zavarovalnica kreditodajalcu izplača zavarovalno vsoto osnovnega zavarovanja do višine neodplačanega kredita. Morebitno razliko zavarovalne vsote zavarovalnica izplača upravičencu za primer nezgodne invalidnosti.

Izplačilo zavarovalne vsote iz zavarovanja je odvisno od pojava zavarovalnega primera pri zavarovani osebi.

 

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev je namenjeno osebam, ki želijo finančno zaščititi svoje bližnje z zavarovalno vsoto za primer smrti in sebe z dodatnimi zavarovanji, saj se v primeru najhujšega kredit poplača iz sklenjenega zavarovanja. Premija se plačuje obročno, ali se plača v enkratnem znesku ob sklenitvi zavarovanja. Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato je cenovno zelo ugodno.

 

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev
    Plačevanje premije
Obročno Enkratno
Zavarovalno kritje Smrt
Zavarovalec Kreditojemalec - fizična oseba
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 18 do 65 let
Zavarovalna doba ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe 5 do 30 let 2 do 30 let
Vzajemno zavarovanje Zavarovanje dveh oseb na eni polici
Premija Minimalna premija 4 EUR mesečno 150 EUR
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna
Obdobje plačevanja 2/3 zavarovalne dobe ob sklenitvi
Zavarovalna vsota Minimalna zavarovalna vsota najmanj v višini najetega kredita najmanj v višini najetega kredita
Ob sklenitvi zavarovanja se določi zavarovalna vsota, ki ne sme biti nižja od zneska najetega kredita. Med trajanjem zavarovanja se zavarovalna vsota znižuje glede na zniževanje zneska neodplačanega kredita.
V primeru smrti zavarovane osebe se kreditodajalcu izplača znesek v višini zneska neodplačanega kredita. Morebitna razlika do zavarovalne vsote se izplača upravičencu za primer smrti.
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno zavarovanje za nezgodno invalidnost
Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni (zavarujejo se lahko osebe v starosti 18 do 55 let na tako zavarovalno dobo, da ob izteku zavarovanja niso starejše od 65 let)

Prednosti in koristi

Povečana varnost družine: S tem zavarovanjem poskrbite za finančno varnost svojih najdražjih, saj se v primeru najhujšega kredit poplača iz sklenjenega zavarovanja.
 

Osebna varnost: Z izbiro dodatnih zavarovanj še povečate svojo varnost.
 

Ugodne premije: Zavarovalne premije so zelo ugodne, saj zavarovanje ne vsebuje varčevalne komponente, hkrati pa se zavarovalna vsota v času trajanja zavarovanja niža. Poleg tega plačujete obročne premije le 2/3 zavarovalne dobe, enkratna premija pa je nižja od vsote obročnih plačil.

Sklenitev v banki: Zavarovanje lahko sklenete kar na banki, pri kateri najemate kredit.
 

Davčne olajšave: Pri življenjskih zavarovanjih, katerih zavarovalno razmerje ni krajše od desetih let, zavarovalnica od plačane premije ne obračuna 8,5-odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov. Obračuna ga le v primeru trajanja zavarovanja manj kot 10 let. Poleg tega izplačilo zavarovalne vsote za primer smrti upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe ni obdavčeno z dohodnino.

Dodatne vsebine

Vprašajmo življenje.

Zaradi tistih, ki jih imamo radi. Zgodba družine Čolić.

Vi sprašujete, Triglavani odgovarjajo

Življenjska zavarovanja