Naložbeno življenjsko zavarovanje i.fleks

 

Naložbeno življenjsko zavarovanje i.fleks je možno skleniti le prek spleta.


Glavni prednosti zavarovanja i.fleks sta:

 • fleksibilnost tako ob sklenitvi kot tudi v času trajanja zavarovanja ter
 • možnost izbire skladov ETF v okviru ponudbe zavarovalnice.

 

Odprta zavarovalna doba

Zavarovanje i.fleks je zavarovanje z odprto zavarovalno dobo, kar pomeni, da vam ob sklenitvi ni treba določiti, kako dolgo bo zavarovanje trajalo. Sami se odločite, kdaj želite izstopiti iz zavarovanja.

Obročna premija in možnost dodatnih vplačil

Ob sklenitvi zavarovanja sami izberete višino premije in dinamiko njenega plačevanja: mesečno, četrtletno, polletno ali letno. Višino premije in dinamiko njenega plačevanja lahko kasneje tudi spreminjate. Minimalna mesečna premija znaša 30 EUR.

Ves čas trajanja zavarovanja lahko svoja prosta finančna sredstva investirate v obliki dodatnih enkratnih vplačil.

i.triglav

Podatke s svoje police, stanje in gibanje sredstev, vplačane premije in drugo lahko pregledujete v spletni poslovalnici i.triglav, do katere dostopate prek http://i.triglav.si.

Vpogled v gibanje VEP

Na spletni strani www.triglav.si/skladi vam je omogočen vpogled v gibanje vrednosti enot premoženja (VEP) skladov ETF v ponudbi Zavarovalnice Triglav ter grafični prikaz preteklih gibanj VEP teh skladov.

Zavarovanje Skladi Izplačila Povzetek Prednosti

Osnovno in dodatni zavarovanji

Zavarovanje poleg naložbenega dela vključuje življenjsko zavarovanje za primer smrti. Celoviteje pa se lahko zavarujete tudi z dodatnima zavarovanjema in s tem povečate tako svojo kot tudi finančno varnost vaših bližnjih.

Osnovno življenjsko zavarovanje

Zavarovanje i.fleks vključuje tudi življenjsko zavarovanje, zato Zavarovalnica Triglav jamči, da bo v primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja upravičencu izplačala zajamčeno zavarovalno vsoto za primer smrti (ZZV) oz. vrednost premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV. 

 

Zavarovalno jamstvo z ZZV velja do konca koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 75. leto starosti. To pomeni, da v primeru smrti zavarovane osebe po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 75 let, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu.

Dodatna zavarovanja

Zavarovanju i.fleks lahko priključite dodatni zavarovanji:

 • Dodatno nezgodno zavarovanje:

Z dodatnim nezgodnim zavarovanjem poskrbite za finančno varnost v primeru nastanka nezgode. Vrsto in višino kritij poljubno določite glede na vaše potrebe. Izbirate lahko med naslednjimi  zavarovalnimi kritji:

  • nezgodna smrt,
  • trajna invalidnost kot posledica nezgode,
  • dnevno nadomestilo za primer prehodne nesposobnosti za delo,
  • dnevno nadomestilo za primer namestitve v bolnišnici zaradi nezgode, 
  • nadomestilo za zlome, izpahe in opekline,

  • mesečna nezgodna renta za invalidnost, pri čemer lahko izbirate med dobo izplačevanja rente (5, 10, 15, 20 in 25 let) ter oblikama:
   • nezgodno rento za primer 30 ali več odstotkov trajne invalidnosti ali

   • nezgodno rento za primer 50 ali več odstotkov trajne invalidnosti.


 • Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco:

Vsem, ki potujete v tujino, svetujemo, da zaradi finančne varnosti sklenete Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco (v nadaljevanju ZZPT). V okviru dogovorjene zavarovalne vsote ZZPT krije stroške nujnega zdravljenja in povečane stroške prevoza v domovino, ki jih utrpi zavarovana oseba zaradi nepredvidenih bolezni ali nezgod, ki se pojavijo v tujini. Telefonsko pomoč oz. asistenco zagotavlja Triglav zdravstvena asistenca.


ZZPT lahko sklenete tudi za druge družinske člane:

 • zakonca ali zunajzakonskega partnerja in
 • otroke, ki ob sklenitvi dodatnega zavarovanja še niso dopolnili 18. leta starosti; zavarovani so lahko do konca koledarskega leta, v katerem so dopolnili 26. leto starosti.

Z zavarovanjem i.fleks zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enote premoženja izbranega sklada.
 

Ob sklenitvi zavarovanja lahko izberete do 6 skladov in določite razdelitev premije mednje. 
Nabor skladov ETF, med katerimi lahko izbirate v okviru zavarovanja i.fleks, je objavljen na strani www.triglav.si/skladi. Razdelitev premije med sklade lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.

Fleksibilna izplačila

Do sredstev na naložbenem računu lahko v obliki predujma ali odkupa dostopate ves čas trajanja zavarovanja. Pri tem lahko izbirate med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem in kombinacijo obojega. Predujem je v primerjavi z odkupom boljša odločitev. V tem primeru se namreč zavarovanje ne prekine.

Predujem

Pri predujmu se izplača del vrednosti premoženja na naložbenem računu, in sicer v višini do 80 % vrednosti premoženja na naložbenem računu. Izplačilo predujma lahko zahtevate, če znesek predujma iz prejšnjega stavka presega znesek najnižjega izplačila predujma, ki znaša 150 EUR. Zajamčena zavarovalna vsota se zniža za znesek izplačanega predujma.

Odkup

Izplačilo odkupne vrednosti zavarovanja lahko zahtevate, če sta od začetka zavarovanja do odkupa potekli vsaj dve leti in so premije plačane najmanj za dve leti. Odkupna vrednost je enaka vrednosti sredstev na osebnem računu.

Izplačilo iz osnovnega življenjskega zavarovanja

V primeru smrti zavarovane osebe do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 75. leto starosti, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto v višini:

 • zajamčene zavarovalne vsote za primer smrti (ZZV) oz.
 • vrednosti premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV.

V primeru smrti zavarovane osebe po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 75 let, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu.

 

Upravičenec lahko pri tem izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem v obliki mesečne rente in kombinacijo obojega.

Izplačila iz dodatnih zavarovanj

Izplačila iz dodatnih zavarovanj so odvisna od kritja, ki ste ga izbrali pri posameznem dodatnem zavarovanju.

Naložbeno življenjsko zavarovanje i.fleks je dolgoročno zavarovanje, katerega trajanja vam ni treba opredeliti vnaprej. Namenjeno je osebam, ki se želijo zavarovati, obročno varčevati in dodatno investirati v ETF sklade v okviru ponudbe Zavarovalnice Triglav. Višina zavarovalne vsote za primer smrti je zajamčena, izplačilo ob odkupu zavarovanja oziroma ob zahtevi za izplačilo celotne vrednosti premoženja na naložbenem računu pa je vezano na gibanje vrednosti enot premoženja izbranih skladov.

 

Naložbeno življenjsko zavarovanje i.fleks
    Obročno plačevanje premije
Zavarovalno kritje Smrt
Varčevanje Varčevalni del premije se usmerja v sklade. Vrednost sredstev na naložbenem računu je odvisna od števila enot premoženja izbranih skladov in vrednosti teh enot.
Zavarovalec Fizična oseba, ki je hkrati tudi zavarovana oseba
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 18 do 65 let
Zavarovalna doba Ni vnaprej določena
Premija Minimalna premija 30 EUR mesečno
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna
Možnost dodatnih enkratnih vplačil kadarkoli med trajanjem zavarovanja najmanj 50 EUR
Zavarovalna vsota (ZZV) Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti
Naložbene strategije ETF skladi v okviru ponudbe Zavarovalnice Triglav
Izplačila V primeru smrti: ZZV oziroma vrednost premoženja na naložbenem računu, če at presega ZZV, po 75. letu starosti zavarovane osebe se izplača vrednost premoženja na naložbenem računu
Ob izstopu iz zavarovanja po 10-ih letih: vrednost premoženja na naložbenem računu
Možne oblike izplačil: v enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote: v primeru potrebe po večji finančni varnosti skladno s splošnimi pogoji (rojstvo otroka, najem kredita za nakup nepremičnine, ...)
Predčasno izplačilo - predujem: lahko se zahteva, če
vrednost na naložbenem računu, ki se v skladu
s splošnimi pogoji lahko izplača v obliki
predujma, presega znesek najnižjega izplačila predujma,
ki znaša 150 EUR
Mirovanje zavarovanja: lahko se zahteva po enem letu trajanja zavarovanja, če so premije plačane za najmanj eno leto
Odkup zavarovanja: lahko se zahteva po dveh letih trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini
*ETF – Exchange–traded funds (v slovenski strokovni literaturi: kotirajoči indeksni skladi) so investicijski skladi, s katerimi se tako kot z obveznicami in delnicami trguje na organiziranem borznem trgu.

 

Dodatne možnosti zavarovanja

Aktivno upravljanje premoženja: V času trajanja zavarovanja lahko spremenite razdelitev sredstev med skladi.


Dodatno investiranje: V času trajanja zavarovanja lahko vložite dodatna prosta sredstva.

Prednosti in koristi zavarovanja

Enostavna sklenitev: Sklenitev zavarovanja i.fleks "iz naslonjača" vam prihrani čas in denar, saj ga preprosto sklenete prek spleta z uporabo digitalnega potrdila.

Ena polica za vse življenje: Dobe trajanja zavarovanja vam ni treba določiti vnaprej.

Zavarovanje in varčevanje: Ob zavarovanju gre tudi za varčevanje. Finančna sredstva prejmete, ko zahtevate izplačilo celotne vrednosti premoženja na naložbenem računu.

Varnost družine: Če se vam zgodi najhujše, s tem zavarovanjem poskrbite za finančno varnost svojih najdražjih. Z izbiro dodatnih zavarovanj povečate svojo finančno varnost in varnost družine.

Donosnost: Ker gre za dolgoročno varčevanje v skladih, so pričakovane donosnosti vaše naložbe lahko višje.

Brez davka: Pri plačilih premije zavarovalnica ne obračuna davka od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 %. Poleg tega dohodek iz življenjskega zavarovanja ni obdavčen z dohodnino, če je zavarovalno razmerje daljše od 10 let, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba, če ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police, preden preteče rok 10 let, in v primeru smrti zavarovane osebe. Pri prenosu sredstev na drug sklad ETF v okviru ponudbe Zavarovalnice Triglav se davek od dohodka ne obračuna.


Pri obračunu davčnih obveznostih se upošteva vsakokrat veljavna zakonodaja.