Izdaja garancij - kavcijska zavarovanja

Ali boste od dobavitelja prejeli blago ali opravljeno storitev v dogovorjenem roku in dogovorjeni kvaliteti? Ali poslovni partner ali oseba javnega prava za zavarovanje izpolnitve prevzetih obveznosti od vas zahteva izstavitev garancije?

Naročniki  - investitorji (potencialni upravičenci) - zaščitite svoje poslovne interese tako, da od poslovnih partnerjev zahtevate garantno pismo Zavarovalnice Triglav, ki bo solidarno z vašim poslovnim partnerjem jamčila za izpolnitev prevzetih obveznosti.

Izvajalci (potencialni zavarovanci) - kadarkoli za opravljanje svoje poslovne dejavnosti potrebujete garancijo, izberite za garanta Zavarovalnico Triglav in dokažite poslovnim partnerjem, da ste zanesljiv in zaupanja vreden partner. Zavarovalnica bo skupaj z vami solidarno jamčila, da boste izpolnili dogovorjene pogodbene obveznosti. To lahko storite tudi pri javnih naročilih, kjer prav tako v vseh fazah postopka javnih naročil lahko predložite garancijo, ki jo izda zavarovalnica.
 

VRSTE GARANCIJ

Izbirate lahko med:
 

  • storitvenimi garancijami: garancija za resnost ponudbe, dobro izvedbo prevzetih obveznosti, odpravo napak v garancijski dobi in vračilo predplačila - avansa;
  • plačilnimi garancijami: garancija za zavarovanje plačila carinskega dolga, nesolventnosti organizatorjev turističnih potovanj in obveznosti iz naslova plačilnih kartic.

Garancija za resnost ponudbe

Pri prijavi na razpise naročnikov oziroma investitorjev so ponudniki del oziroma storitev dolžni predložiti tudi garancijo za resnost ponudbe. Garancija zagotavlja povračilo dogovorjenega zneska naročniku, če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe za izvedbo del.
 

Garancija za dobro izvedbo prevzetih obveznosti

Garancija naročniku zagotavlja plačilo v garanciji določenega zneska, če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne bi izvedel v roku oziroma dogovorjeni kvaliteti oziroma jih sploh ne bi izvedel.
 

Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

Garancijo za odpravo napak naročnik zahteva, če predmet pogodbe določa garancijo za brezhibno delovanje. Z garancijo so kriti naročnikovi stroški, ki jih utrpi, če izvajalec v primeru okvare ali kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe, v garancijskem roku ni izpolnil svoje obveznosti ter z odpravo napake zagotovil brezhibnega delovanja predmeta pogodbe.
 

Garancija za vrnitev predplačila - avansa

Ta garancija je običajna pri pogodbah o dobavi blaga, ki se izdeluje po naročilu, oziroma pri investicijskih projektih "na ključ". Naročnik, ki je prevzel pogodbeno obveznost plačila avansa, v določenem roku po podpisu pogodbe običajno zahteva, da mu izvajalec prek svojega garanta priskrbi izstavitev garancije za vrnitev predplačila. Garancija naročniku služi kot instrument vračila avansiranega zneska, če izvajalec svoje obveznosti po pogodbi ne bi izpolnil ali je ne bi izpolnil v celoti.
 

Garancija za zavarovanje plačila carinskega dolga

Na podlagi veljavne carinske zakonodaje zavarovalnica izda "Garantno pismo", s katerim solidarno s carinskim dolžnikom jamči Carinski upravi Republike Slovenije za plačilo carinskega dolga. Jamstvo zavarovalnice velja za vse vrste carinskih operacij ter za plačilo davka na dodano vrednost in trošarin, povezanih z uvozom blaga.
 

Garancija za zavarovanje nesolventnosti organizatorjev turističnih potovanj

Zakonodaja, ki ureja turistično dejavnost, nalaga organizatorjem turističnih potovanj dolžnost, da morajo za opravljanje svoje dejavnosti pridobiti licenco. Pogoj za pridobitev licence je tudi sklenitev zavarovalne pogodbe za zavarovanje nesolventnosti organizatorjev turističnih potovanj. Zavarovalnica z izdajo "Garantnega pisma" solidarno z organizatorjem turističnih potovanj jamči za plačilo stroškov vrnitve oseb na turističnem potovanju v kraj stalnega bivališča.
 

Garancija za zavarovanje obveznosti iz naslova uporabe plačilnih kartic

S plačilnimi karticami lahko prevoznik kupuje gorivo, rezervne dele, plačuje cestnine in uporablja ostale storitve, ki jih lahko plača v skladu s ponudbo izdajatelja kartic. Prevoznik blago ali storitev uporabi, plača pa jo šele čez določen čas. Izdajatelj kartice ne želi prevzeti jamstva oziroma rizika neplačila obveznosti iz naslova izdane plačilne kartice. Zato zahteva garancijo, da bodo denarne obveznosti iz naslova plačilne kartice poravnane.
 

ŽELITE, DA VAM PRIPRAVIMO PONUDBO ZA ZAVAROVANJE?

Izpolnite vprašalnik in nam ga pošljite na terjatve-garancije@triglav.si.  Za vsa dodatna pojasnila nas lahko pokličete na telefonski številki: 01 58 82 120 in 01 58 82 268.